מבוא

 1. חברת טקטופ שיווק בע"מ, ח.פ. 515989689 ("החברה" או "אנחנו"), מבקשת להציג בפניך, גולשת האתר / לקוחת החברה ("הלקוחה" או "את"), את התנאים שיחולו בכל הנוגע להזמנת ואספקת מוצרים מהחברה, בין היתר באמצעות האתר co.il ("האתר").
 2. הזמנת מוצר כמפורט להלן כפופה לתנאי שירות אלו. הנך מתבקשת לקרוא אותם היטב בטרם תבצעי הזמנה, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין. בהזמנת מוצר מהחברה הנך מצהירה שקראת והבנת את תנאי השימוש ושאת מתחייבת לפעול לפיהם.
 3. תנאי שירות אלה באים בנוסף ומבלי לגרוע מתנאי השימוש של האתר, לרבות מדיניות הפרטיות שלנו.
 4. תנאי שירות אלו עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, את מתבקשת להקפיד להתעדכן בתנאי שירות אלה לפני כל הזמנה.
 5. תנאיי שירות אלה לא חלים על רכישות המבוצעות במסגרת מבצעים המפורסמים מעת לעת במציאון של החברה. מכירות אלה יהיו כפופות לתנאים הרשומים במציאון.
 6. תנאי שימוש אלה כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

ביצוע הזמנות

 1. המכירה מיועדת לרכישות בסיטונאות בלבד.
 2. המכירה הינה בכפוף למלאי הזמין הקיים במחסני החברה בעת ביצוע ההזמנה. המלאי המוצג באתר איננו מחייב את החברה ולפיכך כל הזמנה כפופה לאישור הזמנה, כמפורט להלן.
 3. לאחר ביצוע הזמנה דרך האתר ההזמנה תהיה בסטטוס "לפני אישור". השלמת הליך המכירה (באתר או בכל דרך אחרת) מותנית באישור ואימות העסקה על ידי איש/אשת מכירות של החברה בטלפון ("אישור ההזמנה"), לאחר בדיקת תקינות הפרטים, מלאי זמין, מחירים, תנאי תשלום וכד'.
 4. לצורך רישום באתר וביצוע הזמנה ראשונה על ידי לקוחה, תפתח החברה לאותה לקוחה כרטיס לקוחה אשר ישמש לה לכל הזמנה עתידית, בכפוף לאישור החברה את הלקוחה לאחר בחינה כי מדובר בלקוחה שעומדת בקריטריונים שהגדירה החברה מראש ("כרטיס הלקוחה").
 5. בעת מילוי ההזמנה, הלקוחה תידרש למלא פרטים בצורה מלאה ומדויקת, לרבות כתובת למשלוח המוצרים. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוחה בלבד. החברה לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
 6. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב. הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן מעת לעת.
 7. המחירים המוצגים באתר מוצגים כמחירים שאינם כוללים מע"מ. במקרים בהם המחיר כולל מע"מ- הדבר יהיה מצוין במפורש.
 8. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באישור ההזמנה הטלפונית.
 9. המוצרים באתר מיובאים לארץ על ידנו בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

תשלומים

 1. חיוב הלקוחה בגין עלות המוצר שהוזמן על ידה יתבצע באמצעות אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הלקוחה במעמד אישור ההזמנה או בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו בכרטיס הלקוחה.
 2. למען הסר ספק מודגש כי הזמנה תיחשב כמאושרת עם קבלת אישור חברת האשראי/חברת הסליקה או אישור הבנק של החברה או בהתאם לתנאים שנקבעו בכרטיס הלקוחה, לפי העניין, על קבלת התשלום.
 3. כל מוצר שהוזמן על ידי הלקוחה, גם אם סופק בפועל ללקוחה, יישאר בבעלותה הבלעדית של החברה עד לסילוק מלא וסופי של כל התשלומים שיגיעו בגין ההזמנה ואספקת המוצר. הלקוחה אחראית לשלמות הסחורה עד לתשלום התמורה המלאה עבורה.
 4. הלקוחה מתחייבת לשלם לחברה במזומן, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה, כל יתרת חוב, וזאת בהתאם לספרי הנהלת החשבונות של החברה שיהוו ראיה מוחלטת לקיום החוב. אי תשלום של אחד מהתשלומים במועדו יעמיד את כל החוב לפירעון מידי. במידה ותוגש בקשה/ יינתן צו לכינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הקפאת הליכים של הלקוחה, יהא בכך כדי לגרום להעמדת מלוא החוב לפירעון מידי בכל דרך שתתאפשר, כולל באמצעות קיזוז יתרת חוב בכרטיס הלקוחה ככל שיהיה קיים.
 5. הלקוחה לא תהיה רשאית לקזז מהסכום הנקוב בחשבונית כל חוב ו/או תביעה אשר יש לה כלפי החברה, מכל מקור שהוא ובגין כל עילה שהיא.

אופן האספקה

 1. אספקת המוצר ללקוחה תהיה בהתאם לבקשת הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף לאישורו/ה של איש/אשת המכירות של החברה בעת אישור ההזמנה.
 2. דרכי האספקה האפשריות הן: קווי חלוקה שבועיים, משלוח על ידי חברת שליחויות, איסוף עצמי, וכל דרך אחרת המבוקשת על ידי הלקוחה והמאושרת על ידי איש/אשת המכירות בעת אישור ההזמנה.
 3. הלקוחה תשלם את דמי המשלוח בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה וכפי שסוכם בעת אישור ההזמנה.
 4. הלקוחה מצהירה כי ידוע לה כי מועדי האספקה אשר יצוינו על ידי החברה הם משוערים בלבד, וכי ייתכנו איחורים באספקה עקב תקלות אצל ספקי החברה בחו"ל, תקלות בהובלות ימיות, אוויריות ויבשתיות בחו"ל ובארץ, תקלות בשחרורים בנמלים ומסיבות של "כוח עליון" בין אצל החברה ובין אצל ספקיה. החברה מצידה תעשה כמיטב יכולתה על מנת לעמוד בתנאי האספקה שצוינו, אך החברה לא תהיה אחראית בגין איחורים במועדי האספקה שיגרמו מסיבות שאינן תלויות בה.

ביטול הזמנה

 1. החברה ו/או הלקוחה רשאיות לבטל הזמנה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 או כל חוק רלבנטי אחר.
 2. למען הסר ספק, יובהר כי הלקוחה אינה "צרכן" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ועל כן תנאי אותו חוק אינם חלים על העסקאות שמתבצעות בין הלקוחה לבין החברה.

אחריות ללקוחה

 1. אם יתגלו פגמים באיכות, במידות או בכמויות המוצרים המסופקים על ידי החברה, ובכפוף לכך שהחברה תכיר בעובדה שהטובין פגומים ו/או לא תואמים את פרטי ההזמנה, תעודת המשלוח או החשבונית, תתקן החברה את הפגמים ו/או את החסר תוך פרק זמן סביר מעת שהלקוחה תודיע לחברה אודות הפגם או אי ההתאמה ובלבד שהודעה כאמור תימסר בסמוך לאחר אספקת ההזמנה. במקרה שהפגמים אינם ניתנים לתיקון, תחליף החברה את המוצרים הפגומים במוצרים תקינים תוך פרק זמן סביר. פרט לאמור לעיל לא תחול על החברה כל אחריות שהיא למוצרים פגומים.

אחריות לצרכן

 1. אחריות כלפי הצרכן בגין מוצרים שנרכשו מהחברה תינתן במקרים בהם המוצר עונה על הדרישות לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס”ו-2006.
 2. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות של היצרן ו/או הרשום בחשבונית.
 3. בין היתר, האחריות תינתן בהתאם לתנאים הבאים:
  • א. החברה תתקן כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ללא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט מוצר, כולו או חלקים ממנו לפי שיקול דעת החברה או היצרן, החברה תחליף את המוצר בלא תמורה.
  • ב. על אף האמור לעיל, במידה ומקור הקלקול בנזק שגרם הצרכן, כוח עליון, שימוש של הצרכן בניגוד להוראות השימוש של המוצר ו/או תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם החברה, תיקון המוצר (לרבות החלפתו ו/או הובלתו במידת הנדרש) ייעשה בכפוף לתשלום ע"י הצרכן בלבד.
  • ג. תקופת האחריות לצרכן היא תקופה של שנה מיום מסירת המוצר לצרכן.
  • ד. האחריות תינתן עבור מוצרים אשר מחירם גבוה מ-150 ₪.
 4. כל מוצר אשר חלה עליו אחריות יזוהה במספר סידורי או במספר זיהוי ייחודי.

תנאים כלליים

 1. רק התנאים הרשומים כאן מחייבים את החברה, והיא לא תחויב בשום תנאים הסותרים תנאים אלו. תנאים אלו יהיו חלק מכל עסקה בין החברה לבין הלקוחה אלא אם הוסכם אחרת בכתב על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאים אלה בכל עת והיא תפרסם את התנאים המעודכנים באתר החברה ו/או בדיוור ללקוח. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 2. החברה אינה אחראית בכל דרך לדיוק התכנים והשירותים המופיעים באתר, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכיוצ”ב. תכני האתר מוצגים כמות שהם (as-is) בלא כל אחריות או התחייבות שהיא.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק תוצאתי, עקיף, או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי, לרבות לקוחותיה של הלקוחה, בכל הקשור והנוגע להזמנה באתר וכל הנובע ממנה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. על אף האמור בכל מקום אחר, אחריותה הכוללת והמצטברת של החברה לא תעלה על סך התמורה שהתקבלה בפועל מאת הלקוחה בגין ההזמנה הרלוונטית שהולידה את החבות.
 4. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו מהחברה ו/או לכל נזק למוצר או אחר אשר ייגרם מאופן ההרכבה או ההתקנה, ואחריות זו תחול על הלקוחה בלבד, אלא אם נכתב אחרת.
 5. הנך מצהירה ומתחייבת לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או פיצוי ו/הוצאות ו/או טענה שיוגשו כנגדה כתוצאה מאי עמידתך בהתחייבויות כמפורט בתנאי שירות אלו.
 6. הדין החל על תנאיי שירות אלו, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תנאי שירות אלו, ביצועם, פירושם, תחולתם או תוקפם, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

שירות לקוחות

לפרטים, שאלות ובירורים בנוגע להזמנות מהחברה ו/או בנוגע לתנאים אלה, הנך מוזמנת לפנות למוקד שירות לקוחות שלנו בטלפון מספר: 03-5353762 או לפנות בדוא"ל לכתובתנו: tt@techtop.co.il.